web page software


佛法

宣化上人講述 

中文:  

 宣化上人開示錄        

 經典淺釋          

聆聽

越文:  

Khai Thị        

 Kinh Điển Lược Giảng    

Pháp Âm